Jåvlelaavlomh jïh tjihtesh

Digitale julesanger og dikt på sørsamisk.

Vanja - Jåvle lea 

Ella Holm Bull - Jåvle-laavlomh 

Gïelem nastedh - Sankta lucia 

Gïelem nastedh - Lahkoe jåvlh 

Gïelem nastedh - Jåvlemoere 

Gïelem nastedh – Buerie jijjie laavlome jåvle-ajjan maanide 

Gïelem nastedh -  Voestes advente 

Gïelem nastedh - Mubpien advente 

Gïelem nastedh - Gåalmeden advente 

Gïelem nastedh - Njealjede advente 

Samisk Kirkeråd  - 1,2,3 jïh 4 Aadvente