Darvánan

Darvánan CD - EP maam Jon Iver Eira Tellefsen dorjeme. 

Ivvár lea musihkedåehkie nöörjen bealeste Saepmeste jïh dah musihkem darjoeh dovne saemien- jïh englaantengïelesne. Daate EPen nomme Darvánan.