Čuollogeađgi

Čuollogeađgi / The Silhouette Stone lea CD mesnie tjihtesh, vuelieh jïh musihke. CD:n leah 9 biehkieh. 

Tjihtesi ulmie lea mijjem åadtjodh ussjedidh maam daalhkadahkejorkesh mijjen båetije aajkan buektieh. 

Vueline jïh musihkine tjåenghkesne tjihtesh joekoen, garre jïh sjïereleejns tjoejem vedtieh.