Våg å snakke

Kommunikatijve barkoevuekie saemien ööhpehtimmesne.

Gærja lea gïetegærja sïejhme lohkehtæjjide, aarhskuvlelohkehtæjjide jïh kursi öörnedæjjide, mah edtjieh saemiengïelem aarhskuvlemaanide ööhpehtidh, maadthskuvlemaanide jïh geervealmetjidie mah eah saemien ietniengïeline utnieh.