Vaerine 3

Daate learoegærja learoehkidie mah saemien mubpiengïeline luhkieh.

Omslag av bokaVaerine 3

Learohkh åadtjoeh gærjine Vaerine 3 darjomen tjirrh lïeredh jïh gærja aamhtesi mietie öörneme. Gærja learoehkidie maadthskuvlesne sjeahta mah saemien mubpiengïeline luhkieh. Jeatjah gærjah daennie raajrosne: