The Time of the Lustful Mother

Gærjan leah dovne noerhtesaemien, nöörjengïele jïh englaantengïele teksth.

Gærjine Árbeeadni Lukkari åasam 1996 vitni. Gærjan aamhtese lea almetjen jieleme, reakadimmeste sealadæmman.  

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegärjajgåetesne gååvnese.