Soaje - Venger

Diktetjööngkeme.

Stig Gælok dovne maana- jïh diktegærjah tjaala. Daate altese vïjhtede diktegærja. Gærjan leah dovne julevsaemien jïh orrenöörjengïele teksth. 

råsatja      rossene

dålvudi     driv  deg

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.