Vokterens Morgen

Gáhttára Iđit – Vokterens Morgen – The Guardian`s Dawn

Tjihtesh noerhtesaemiengïelesne tjaaleldh. Dah mænngan jis jarkoestovveme, sjïehtehtovveme daaroen- jïh englaanten gïelese.

Tjaelije gïejide goeri bååstede dovletjasse edtji aarvoeh gaavnedh mah meehtin soelkehtidh jïh jearsoesvoetem buektedh.