Tïjje

Maanagærja.

Gærjan soptseste lea Laassen bïjre gie tïjjem bïjre skuvlesne ööhpehte. Iehkedsbeajjan Laasse altese aahka jïh aajjan gåajka mænna jïh aajja sæjhta Laassen lohkehtimmine viehkiehtidh. Gærjese aaj barkoegærja gååvnese.

Gærja aaj goh digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.

(Sjïereööhpehtimmie, sjïerepedagogihke)