Stoerrevïelle

Åarjelsaemien maanagærja baernien bïjre gie stoerrevïellem sæjhta.

Omslag av boke Stoerrevielle.

Gærjetje maanide mah aadtjegh lïereme lohkedh. Gærja baernien bïjre gie stoerrevïellem vaajtele, stoerrevïelle gie maahta satnem vuartasjidh. Daelie barre naskoes onneåabpam åtna. Baernie minngemes guarkoe, satne lea stoerrevïelle.