Gaahkoe-snaejrie

Gærjesne lohkebe göökte maanaj bïjre mah gaahkoesnaejriej aeredsbeapmojne jurjiehtægan.

Gærja sjeahta ïeskeelkide jïh learoehkidie mejnie sjïere deerpegh.