Stabnjoeh Trygve

Stabnoej Trygve ij leah guktie goh jeatjah gaahtoeh. Satne dïhte aebliehtommes gaahtoe mij gaavnoes.

Jeatja gaahtoeh pruvhkieh snjearide dåålvedidh, stååkedidh jïh moerine goetsedidh. Mohte Trygve lea aeblehts - gaajh aeblehts! Dannasinie nommen åådtjeme: Stabnjoeh Trygve, jïh idtji dam lyjhkh. Sæjhta jïh moenede maam akth dïsse dorjedh.