Gaajhke mij urresth lea

Guvviegærja maanide. 

Daate guvviegærja eeremes maanide, men stoerealmetjidie badth aaj sjeahta. Gærja dan bïjre gosse gustie akt galka juhtedh jïh orre sæjjan orrijidh. Smaavemaanan ietniem, aehtjiem jïh maanam dåeriedibie guktie dah juhtemen åvtelen fasseminie, ryöjredeminie bægkah tjöönghkedeminie, gosse dah båeries gåeteste jåhteme jïh edtjieh orre sæjjan orrijidh.