Soejkesje saemien jaahkoeøøhpehtæmman

Viehkiedïrrege kristelesööhpehtimmese.

Soejkesje Gud gir – vi deler, lea soejkesje jaahkoeööhpehtæmman Nöörjen gærhkosne. Soejkesje leah nöörjen-, åarjelsaemien-, julevsaemien- jïh noerhtesaemiengïelesne. Maahtah soejkesje-tjaaleginie skuvlesne jallh gærhkosne nuhtjedh.