SIM - sámegiela impressiiva morfologalaš teasta

Gïehtjedidh guktie maanah gïelem guarkoeh.

Gærjan leah guvvieh jïh gyhtjelassh maanese. Dïrrege mij gïehtjede guktie maana morfologijen gïelem guarka. Tekste noerhtesaemien-, julevsaemien- jïh åarjelsaemien gïelesne.