Samiske oldski

Funn i Nord-Norge fra 300 f.Kr. til 1500 e.Kr.

Ørnulf Vorrenen gærja båarasommes saemien treavkaj bïjre. Gærjesne maahtah lohkedh guktie dah dïhte båarasommes treavkavueptiem Noerhte-Nöörjesne dotkeme.

Gærja aaj digitaalegærjine nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.