Sami culture in a New Era

Artihkeletjåanghkoe saemien aamhtesijstie, englaantengïelesne.

Daan sisnie artihkelh saemien kultuvren bïjre, saemienpolitihke jïh Nöörjen unnebelåhkoenpolitihke, saemien aerpievuekijes terminologije, medije, rïjhkeraasth, saemien tjaaleldahkh, saemien histovrije jïh reaktah, Álttá-Guovdageaidnun dulviehtimmie, healsoe jïh learoe. Gærjesne gaaltijelæstoe fïerhten essayesne jïh annetje bïevnesh tjaeliji bïjre. Englaantengïelen teekste.