Sámegiel loddenamahusat

Baakoelæstoe Europan gaajhkide ledtienommide. 

Daennie gærjesne 900:n hedtie ledtienommh noerhtesaemiengïelesne, dah jis soemengïelese, jïh gåabpegen daaroengïelese jarkoestovveme.