Rett til samisk opplæring - ideal eller realitet

Reektehtse learohki saemienööhpehtimmie-vierhtiedimmeste. 

Daate lea reektehtse mij tjaalasovvi mænngan goh goerehtalleme lin learohki vuajnoeh saemienööhpehtimmien bïjre. Dan våarome bööti 2009-jaapetje Saemiengïeli darjomesoejkesjen 4. råajvarimmeste. Meatan lin learohkh 5.–10.:n klaasseste jïh jåarhkeskuvlen learohkh. Tjåenghkesne 700 medtie learohkh gïeh vaestiedin. Åesieh mejtie goerehtalleme leah learohki jïjtsh gïelemaahtoeh, saemiengïelem gåetesne jïh skuvlesne, learohki vuajnojde saemiengïelefaagese jïh guktie learohkh barkoevuekide vuejnieh, dovne learoevierhtide jïh saemienööhpehtimmien vierhtiedimmievuekide.