Reinkjøttretter

Gærjesne dovne bïhkedassh jïh guvvieh ovmessie bovtsen beapmojste gaavnh.

Daennie gærjesne bïhkedassh aarkebiejjien beapmojste gaavnh jïh aaj bïhkedassh hearskoes beapmojste mejtie sïeltide maahtah bööredidh.

Aaj digitaalegærjine nasjonalbibliotekesne.