Ordbok till Sveriges lapska ortnamn

Sveerjen-noerhtesaemien baakoegærja Sveerjen sijjienommijste. 

Daan baakoegærjan nommh jïh -tjïelkestimmieh baakojde mejtie saemien sijjienommijste gaavnebe Sveerjen raedtesne. Seammamasth sijjienommh jeatjah lehkine aaj gååvnesieh, jïh dannasinie gærja badth joekoen Soemen jïh Nöörjen raadtan aaj. Daejstie sijjienommijste maehtebe vielie lööneme- jïh smaarehbaakoej bïjre lïeredh jïh numhtegh guarkedh maam dle dïhte akte mubpie sijjienomme daejrehte. Gærja sveerjendaaroen jïh noerhtesaemien tjaaleldh dan Grundströmen tjaelemevuekien mietie.