Nejla orre gaamegh åådtjoe

Maanagærja tjelmehtsbaakoejgujmie.

Aahka Elle orre gaamegh Neailese vadta juktie idtji Nejla lovvh jïh gelmieh.

Gærjesne lea tjelmehtsbaakoeh jïh guvvieh leah naehkeste jïh laejkeste dorjesovveme.