Mu Sápmi

Noere tjaelije tjihtesh tjaala jïh dam lyjhkoe.

Tjihtesh tjaeledh lea lustes jïh buerie barkoem. Naemhtie tjaelije sov tjihtesegærjesne tjaaleme. Dïhte tjihtesidie tjeeli gosse lij 12-14 jaepien båeries. Dïhte sov aarkebiejjien heannadimmiej, fuelhkien jïh sov domtesi bïjre tjaala.