Mov mubpie gærja

Åarjelsaemien maanetjegærja mej baakoeraajroeh, laavlomh, stååkedimmieh, vaajesh jïh heamturh.

Daan maanetjegærjan baakoeraajroeh, laavlomh, stååkedimmieh, vaajesh jïh heamturh. Gærjan jeenjh orre jïh dovletje saemien tjihtesh, baakoeraajroeh, heamturh jïh jiehtegebïhkedassh dejtie unniemasside.

Deajvoehtæjja Katarina Blind.