Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh!

Åarjelsaemien maanagærja, maanaj bïjre mah dyjrem sijhtieh.

Jennie jïh Åvla bïenjem sïjhtijægan jïh maehtiejægan saaht mij darjodh juktie bïenjem åadtjoejægan. Dah guaktah gaajhkh darjoejægan maam eejhtegidie sïjhtijægan, men ij mejnie nåhtedh. Tjoerijægan jeatja vuekine darjodh, kaanne maehtiejægan kraannan bïenjem vaeltedh?

Gærja aaj tjoejegærjine gååvnese, Kjell Roger Appfjell gærjam låhka.