Lottit luonddus

Gærjesne åehpie sjïdtebe 230 medtie ledtine. 

Geahken ledtieslaajeste leah guvvieh, teeksth, klaeriekaarhth jïh ledtienommh tjeajne 15 joekehth gïelesne. Åarjel-, noerhte-, ume-, pite-, julev-, enare-, luvlie-, kildin- jïh tersaemien. Latijen, nöörjen, sveerjen, russlaanten, soemen jïh englaantengïelesne. 

Gærja gååvnese digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne.