Lohkemekråane – Daltese 4–5

Lohkemekråanen 10 aelhkieslohkemes gærjetjh aktene aeskesne.

Lohkemekråane  daltese 4–5, dan leah 10 aelhkieslohkemes gærjetjh mah njieljen jïh vïjhteden daltesasse juakeldh. Gærjaj dååjrehtimmie- jïh saetniesdaajroes teeksth.

Sisvege:

  • Vaasserefaala
  • Maerhkie jïh rïevtege
  • Såames jijjen
  • Daanthsomevuesiehtimmie
  • Jonas jïh sluemege
  • Göölemegaahtjeme
  • Sjædtoeh
  • Trïengken baalhka
  • Miehtsiejuvrh voenesne
  • Sööfe jïh tarantella