Lohkemekråane - Daltese 2-3

Aelhkies lohkemegærja seerieste Lohkemekråane man 11 aelhkies gærjetjh.

Aelhkies lohkemegærjah seerieste Lohkemekråane, mej 11 aelhkies lohkemegærjetjh jïh mah guektien daltesasse juakeldh, daltese 2–3. Mubpien daltesen gærjaj akte raajese geahken sæjrosne, jïh gåalmeden daltesisnie jis guhkebh teeksth. Gærjaj dovne dååjrehtimmie- jïh saetniesdaajroes teeksth.