Lessemebïjle gaatole

Åarjelsaemien jarkoestimmie Anne-Cath. Vestlyen gærjeste “Lastebilen som forsvant”.

Soptsestimmie lea Anne-Cath. Vestlyen voestes gærjeste “Mormor og de åtte ungene” vaalteme. Daate versjovne lea åeniedamme jïh jeatjahtovveme guktie maanide 4 jaepien raejeste aaj sjeahta.