Kom på besøk

Barkoegærjetje maanajgïertese.

Daate barkoegærjetje dovne skuvlese jïh maanajgïertese gosse båatsoe-aamhtesinie edtja barkedh. Gærjetje nuhtjelge gosse ryöjredeminie naan sïjtese guessine mïnnedh. Daestie learohkh båatsoen aarkebiejjiem lierieh, bovtsen jïh bovtsen biologijen bïjre, beapmoej, vaarjoej, låavhtegi, veareldahken, daelhkien jïh gåatomen bïjre.

Gærjetjisnie aaj uvtielassh mejnie maanah aktesne maehtieh tjïskesidh, laavlomh, stååkedimmieh, vihkeles jiehtegh mejtie maanide lïerehtidh jïh jeatjah aaj learoevierhtieh seamma aamhtesasse.