Ikth lij saametje

Maahte eevre saetnies saemien soptsese.

Ikth lij saemie. Soptsese saemiej bïjre lea klaeriedihks soptsese. Aarebi ammes aalmetjh saemiej bïjre tjaaleme, men daelie saemieh aelkieh jïjtsh bïjre jïh Saepmien bïjre tjaeledh. Daate nimhtems gærja.