Hear the Raven

First Nation Grey Eagle tradisjonelle soptsesh gaaranassen bïjre soptseste.

Gærja lea dovne noerhtesaemien- jïh englaantengïelesne tjaalasovveme. Britt Rajala jïh Harald Gaski gærjam noerhtesaemiengïelese jarkoestamme. Bjørg Monsen gærjan guvvieh guvviedamme.