Golme saemie vaajesh

Lohkemegærja maanide.

Gærjesne golme teksth: saejtie gööledh, guktie sïrvigujmie barkedh jïh loesh gööledh.

Gærja lea svïenskegïelese tjaalasovveme, mohte åarjelsaemien -jïh julevsaemiengïelese jarkoestamme.