Gïeline åahpenidh 4

Lohkemegærja learohkidie mah åarjelsaemien voestes gïeline 4. daaltesisnie luhkieh.

Daate orre gærja raajrosne „Gïeline åahpenidh“, åarjelsaemien learoevierhtie learoehkidie mah åarjelsaemien voestes gieline maadthskuvlesne luhkieh. Daennie gærjesne ovmessie teksth, dovne åenehks jïh guhkebe teksth. Gærjesne guvvieh mah learoehkidie viehkehte tekstide guarkedh. Barkoegærjesne CD gååvnese juktie learoehkidie maehtieh tekstide lohkemegærjesne goltelidh. Learoevearhtan aaj lohkehtæjjan bïhkedimmie jïh barkoegærja gååvnese.