Gïeline åahpenidh 3

Learoevierhtien lohkehtæjjabïhkedimmie.

Daate lea lohkehtæjjan bïhkedimmie Gïeline åahpenidh 3 learoevierhtese – learoehkidie mah åarjelsaemien mubpiegïeline luhkieh, 3.daltesisnie.

Gærjesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie maahtah lohkemegærjam, barkoegærjam jïh CD:m nuhtjedh. Daesnie aaj buerkiestamme naan baakoeh jïh baakoetjïerth maam lohkemegærjesne gaavnh, jïh gååvnese aaj naan vuesiehtimmieh maam maahtah guelmiedidh jïh ööhpehtimmesne nuhtjedh.