Gïelem gïehtjedidh 8

Seerien, Gïeline åahpenidh, lohkemegærja – Gïelem gïehtjedidh 8.

Daate lohkemegærja 8. klaassen learoehkidie sjeahta mah saemien luhkieh voestesgïeline. Learoegærjesne daah aamhtesh: guktie lohkedh, tjaeledh, heevehtslitteratuvre, soptsesh, gïele jïh identiteete, aamhtesetjaalegh, daaletje jïh dovletje saemien tjaelijh.