Föörhkedem tjearoem

Orre åarjelsaemien tjihtesegærja.

"Föörhkedem tjearoem" lea orre åarjelsaemien tjihtesegærja.
Daate lea Joseph Fjellgrenen voestes tjihtesegærja.
Fjellgren jïjtse dååjrehtsh jïh åssjalopmmesh gieriesvoeten, vïenesvoeten, sårkoen, voelph dassedh, aavoen jïh aarkeviejjien bïjre tjaala.
Tjihtesegærja 36 åenehks tjaalegh åtna, mejtie dan aejkien tjaelemevuekien mietie jïh åarjel smaaregi mietie tjaaleme, aaj gohtjesovveme "Plaasjesaemien".