Bræjhtan baltastæjja

Guvviegærja.

Bræjhtan baltastæjja (Berits spøkelse) lea maanagærja unnemes maanide. Gærja lea 3 saemiengïeline: noerhte-, julev- jïh åarjelsaemien.

Sunna Kitti guvvide guvviedamme.