Åarjel-saemien 4 - Barkoe-gærja

Åarjel-Saemien njieljede barkoegærja.

Daate lea Åarjel-Saemien njieljeden barkoegærja, jïh daate gærja maanaskuvlen maanide sjeahta.
Gærja lea njieljeden åasa Åarjel-Saemien gærjaraajrosne mesnie govhte gærjah. Daennie gærjesne joekehth laavenjassh goh jarkoestimmieboelhketjh, grammatigke laavenjassh jïh teater-boelhketjh maam maehtieh vuesiehtidh.

Jeatjah learoegærjah daennie raajrosne:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6