20 gyhtjelassh gïelemaahtoej bïjre

Goerehtalleme mij maanaj jïh noeri gïelemaahtoeh goerehte.

Tjaalegen bijjelen 50 gyhtjelassh gïeli, kommunikasjovnen, psykiske healsoen jïh ïedtji bïjre.

Ulmie daejnie goerehtimmine lea faage-almetjidie læstoem baakoejgujmie vuesiehtidh, mij maahta viehkine årrodh maanaj 5 jaepeste 16 jaapan gïelemaahtoem bïhkemdidh.

(Sjïereööhpehtimmie, sjïerepedagogihke).