100 noerhtesaemien verbh.

Noerhtesaemien verbegærja.

Daate gærja gaajhkesidie sjeahta, dovne dejtie mah aadtjegh aalkeme noerhtesaemiengïelem lohkedh jïh dejtie mah jïjnjem joe lohkeme.
Daate gærja lea dov tjovtehke verbeveartanasse.

Gærja svïenskegïelese tjaalasovveme.