Ruoššabealsámiid historjá

Daennie programmesne åahpenibie luvlie-saemiejgujmie Russlaanten jïh Finlaanten sæjrojste.

Suonjel lij 2 eatnemedåarjoen mænngan gaptjedh. Mijjieh åadtjobe daejredh guktie Suonjelsaemieh jaepien 1938 jiejiejin jïh guktie dåaroe dej kultuvrem biejstieji. Dah tjoerin gåetide laehpedh jïh fuelhkieh tjoerin Finlaantesne jallh Russlaantesne årrodh. Mubpie programmesne åadtjobe vuejnedh guktie dah dan biejjien jielieh.