Fjordfiskets betydning

Mearoesaemiej kultuvre.

Daennie programmesne åadtjobe vuejnedh man vihkeles voenegöölemem lea, mearoesaemiej kultuvrese. Mijjieh åadtjobe govledh guktie göölemen dåeriesmoerh mearoesaemiej kultuvrem dijpieh. Programmen minngiegietjesne lea digkiedimmie göölemen kvotereguleeringen bïjre.