ČSV

2 programmh mej nommh: "Jeg er også Same" jïh "Ulykken i Dunderlandsdalen".

Jielijeguvvie 2 bieline. Voestes bielesne guvvieh åarjelsaemien eatnemistie jïh måedtie tjihtesh aaj programmesne.

Mubpie bielie Dunderlaantegoerpen bïjre 1948, gusnie 16 åarjelsaemieh faaradin mearan gåatan vöölkin Romssan rïjhketjåanghkoste.