Buehkieh Bunhkie Laavkomelaantesne

Maahtah teekstem gærjan baalte lohkedh, jallh datne maahtah jïjtje teekstem gærjan sïjse lïjmesjidh teejpine dan nöörjen/sveerjen teeksten baalte.