Baakoelæstoe - Bïegke jïh biejjie

A4-sæjroe baakoejgujmie mah jarkoestamme, åarjelsaemiengïeleste daaroengïelese.

Baakoelæstoe soptsesasse ”Bïegke jïh biejjie”, gærjeste Aesuvpen soptsesh.