Samisk ordbok

Appen leah bijjelen 30.000 baakoeh noerhtesaemiengïelesne.

Maahtah baakoej mietie ohtsedidh jallh baakoen aalkoven mietie, dellie illeldahkh åadtjoeh mah dov ohtsemasse sjeahta. Jis vielie illeldahkh åadtjoeh jïh ij naan sijjie, dellie maahtah bæjjese swipedh jïh dellie vielie illeldahkh vuajnah.

Giellatekno appem dorjeme jïh appe lea namhtah jïh gaahpode gaaltijh åtna. Giellatekno lea UiT, Nöörjen artihken universiteeten, saemien gïeleteknologijen dåehkie.