Oahpa! Buerie båeteme!

OAHPA! lea gaskeviermie-vierhtie saemiengïeleööhpehtæmman.

OAHPA-åarjel lea gaskeviermieprogramme noeride jïh geerve almetjidie gïeh åarjelsaemiengïelem lïereminie. Maahta programmem ovmessie aamhtesi jïh daltesi mietie sjïehtedidh jïh programme orre laavenjassh automatihkelaakan dorje.

OAHPA! daejtie learoevierhtieh faala: