Katta som var så fæl til å ete

Vaajesteminie noerhtesaemien jïh daaroengïelesne. 

Daate heamture njævkan bïjre mij beapmojde dan håakan. Heamture baakoeraajroejgujmie stååkede. Vegard Bjørsmo noerhtesaemien vaajesteminie jïh Jasdeep Singh Kalirai jis daaroen.