Tjaalehvuekieh

Sørsamisk lærebok om sjangerlære for ungdom- og videregående skole.

Tjaalehvuekieh, med undertittelen learoegærja noere- jïh jåarhkeskuvlen ööhpehtæmman. Boka er beregnet for elever i ungdomsskole og videregående skole med sørsamisk som første- eller andrespråk. 

Finnes også som ebok.